Перша українська мережа навчальної інформації та освітніх послуг
На головну сторінку Пишіть нам Карта Сайту
Форум Форум   FAQ FAQ   СвітОсвіт СвітОсвіт
Ласкаво просимо!
Логін: 

 
Пароль: 
  
[ Назад ]
Клітинний рівень організації життя

Клітинний рівень організації життя

Клітинний рівень організації життя

Назва розділу, теми

Знання

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

Організація клітин

Основні положення сучасної клітинної теорії.

Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани. Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікротрубочки). Цитоскелет, його функції.

Порівнювати клітинну теорію Т.Шванна та сучасну клітинну теорію.

Пояснювати взаємозв'язок мембран в еукаріотичній клітині та їх участь у клітинній взаємодії; способи транспорту речовин через мембрани.

Порівнювати будову і функції поверхневого апарату тварин, рослин, грибів, прокаріотів.

Характеризувати будову і функції клітини.

 

Цитоплазма та її компоненти. Органели. Одномембранні та двомембранні органели. Клітинні включення. Рибосоми, полірибосоми, клітиний центр, органели

ру ху , ендоплазматична сітка, апарат Гольджi, лізосоми, вакуолі, мітохондрії, пластиди та їх типи (особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині.

Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу.

Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми). Каріотип. Хромосомний набір ядра

(гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний). Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний).

Особливості організації клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотів. Плазміди. Особливості організації клітин еукаріотів.

Встановлювати взаємозв'язок між будовою і функціями складових клітини.

Розпізнавати клітини та їх складові на схематичних малюнках та мікрофотографіях.

Встановлювати взаємозв'язок складових ядра, цитоплазми і поверхневого апарату клітини.

Пояснювати роль ядра у збереженні, передачі та реалізації спадкової інформації; значення стабільності каріотипу для існування виду.

Виділяти істотні ознаки будови прокаріотичних і еукаріотичних клітин.

Порівнювати прокаріотичні і еукаріотичні клітини.

Виявляти причини відмінностей у будові клітин прокаріотів та еукаріотів (рослин, тварин, грибів). Робити висновок про загальний план будови клітин всіх організмів; клітину — елементарну цілісну живу систему.

Клітинний цикл

Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітоз та його фази. Мейоз та його фази. Кон'югація гомологічних хромосом. Кросинговер.

Пояснювати сутність і біологічне значення мітозу, мейозу, кросинговеру.

Аналізувати етапи клітинного циклу; фази мітозу і мейозу.

Порівнювати мітотичний і мейотичний поділи клітини.

Обмін речовин та перетворення енергії

Обмін речовин (метаболізм). Пластичний

(асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і гетеротрофні організми. Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий).

Наводити приклади автотрофних (фото- і хемо-) і гетеротрофних організмів.

Пояснювати сутність і значення асиміляції і дисиміляції; біосинтезу білків і нуклеїнових кислот; гліколізу; дихання; фотосинтезу; вплив умов довкілля на інтенсивність процесу фотосинтезу; роль АТФ в енергетичному обміні; роль ферментів у забезпеченні процесів обміну речовин.

 

Аеробне та анаеробне дихання. Біосинтез білків та його етапи. Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, стоп-кодони, екзони, інтрони. Транскрипція. Трансляція. Біосинтез нуклеїнових кислот. Реакції матричного синтезу. Фотосинтез. Основні процеси, що відбуваються у світловій та темновій фазах фотосинтезу. Сумарне рівняння процесу фотосинтезу. Значення фотосинтезу. Виведення продуктів обміну речовин.

Порівнювати фотосинтез і дихання, дихання і гліколіз, транскрипцію і реплікацію.
Виявляти особливості фотосинтезу еукаріотів та прокаріотів.
Аналізувати етапи енергетичного та пластичного обміну.
Моделювати процеси трансляції, транскрипції

[ Назад ]